Garantie

 

Op al onze toetsenborden bieden wij garantie voor de duur van twaalf (12 )maanden.
 
Voor de juiste garantie afhandeling, heeft u de aankoopnota nodig. bewaar deze aankoop nota daarom goed. De datum van aankoop geld als ingangsdatum van de garantieperiode. 

Echter, als het gebrek is ontstaan ​​of veroorzaakt door ondeskundigheid of oneigenlijk gebruik, zal de garantie direct komen te vervallen.
Tijdens deze garantieperiode, bieden wij gratis herstel, echter indien een van de onderstaande gevallen zich voordoet, berekenen wij kosten voor service en herstel:
 

 

  • eventuele defecten veroorzaakt door ondeskundigheid of oneigenlijk gebruik.

  • eventuele defecten veroorzaakt door eigenhandige wijzigingen of aanpassingen.

  • eventuele gebreken veroorzaakt door natuurrampen.

  • Water/vloeistof schade

  •  bij eigenhandig aangebrachte wijziging van de aankoop nota, vervalt direct aanspraak op garantie


Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking/ongeopende zakjes met toebehoren, aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies